Нашата дейност

Дейностите който счетоводна кантора КОРИНА ЕООД извършва.

Счетоводна кантора КОРИНА ЕООД извършва следните услуги

При сключване на договор за абонаментно счетоводно обслужване, ние Ви предлагамеуслуги които включват: счетоводно обслужване; работни заплати; счетоводни, данъчни и трудово-осигурителни консултации; представителство пред НАП, НОИ и др.държавни институции; годишно счетоводно приключване, съставяне на годишни финансови отчети и годишни данъчни декларации; регистрации и пререгистрации на фирми, публикуване на годишни финансови отчети; административни услуги. Предлагаме професионално счетоводно обслужване. Основаваме дейността си на взаимно уважение и пестене времето на клиента. Компанията ни използва високо технологична компютърна база и модерни софтуерни програми. Взаимодействаме успешно с държавната администрация, съобразявайки се с динамично променящата се нормативна база. Едновременно с това съгласуваме нашата работа с индивидуалните изисквания на всеки клиент. Нашата компания използва различни подходи за работа като отчитаме спецификите на всеки един бизнес. При интерес от Ваша страна, ние ще разработим модел за аутсорсинг на счетоводно обслужване на дейността Ви.

Счетоводни услуги по годишно данъчно и счетоводно приключване

Вие развивате бизнеса си, но все още нямате регулярни приходи и нямате много документи за счетоводна обработка. Но, имате притеснения относно законовите срокове и не намирате време да организирате счетоводството си; не можете да попълните сами годишната си данъчна декларация; не знаете дали не ви предстои регистрация по ЗДДС?
За Вас предлагаме счетоводната услуга: „Годишно счетоводно и данъчно приключване, съставяне на годишната данъчна декларация и годишен отчет”. Предлагаме ви коректен договор за счетоводна услуга, цялостно завеждане на документацията Ви и безплатни консултации през цялата година.
Ние ще прегледаме Вашата документация, ще ви посъветваме относно издаването и съхраняването на първичните счетоводни документи и счетоводните регистри. Ще сортираме, класифицираме и обработим цялата счетоводна информация за финансовата година. Ще съставим необходимите отчети във форма, одобрена за вашия тип предприятие. Ще съставим данъчната ви декларация като се съобразим с вида на облагане за дейността ви. Ще подадем всички съставени документи към законовите им получатели - НАП, НСИ. Така ще сте спокойни, че сте спазили всички нормативно изискуеми задължения и срокове коректно и няма да понесете санкции.
Ако Вашата фирма не е имала дейност през годината, то Вие имате задължение да подадете данъчна декларация в НАП - специален формуляр за фирми без дейност (ако сте юридическо лице). Трябва да подадете декларация към НСИ, че не сте осъществяли дейност. Трябва да подадете и нулев отчет за дейността в Търговския регистър към Агенцията по вписвания. Този отчет е във формата за предприятията с дейност, но някои елементи са с нулева стойност. Неспазването на тези изисквания ще Ви доведе санкции от съответните институции. Ние Ви предлагаме изготвянето на всички документи към НАП, НСИ и Търговски регистър.
Ако нашето предложение за съставяне на годишния отчет на Вашата фирма, независимо дали тя е осъществявала дейност или не, Ви интересува и имате нужда от повече информация за цената на услугата, свържете се с нас.

Изготвяне на данъчни декларации на физически лица

Ако вие сте физическо лице, което е задължено да подава годишна данъчна декларация, но не сте уверени, че ще се справите сами, възползвайте се от нашата услуга : "Съставяне на годишна данъчна декларация на физическо лице". Счетоводните ни услуги включват попълване на необходимите приложения на база предоставените документи, ще изчислим данъчното ви задължение, ще подготвим платежно нареждане или вносна бележка, за да го внесете в бюджета и ще подадем вашата декларация. Така ще сте спокойни, че сте спазали всички нормативно изискуеми задължения и срокове коректно и няма да понесете санкции. Ако това предложение ви харесва и се интересувате за цената на счетоводната услуга, свържете се с нас.

Счетоводни, данъчни и осигурителни консултации

Ако имате въпроси по счетоводни или данъчни казуси; ако сте работодател и имате трудов спор с работници; ако сте работник и смятате, че правата ви са нарушени - имате нужда от специализирана консултация. Вие можете да се възползвате от устна консултация на място в нашия офис (след предварителна уговорка) или да ви предложим писмена консултация по зададен конкретен казус.

Подготовка на документи и отчети за кандидатстване за кредит пред банкови и други финансови институции (съставяне на отчети, прогнози и др.)

Искате да разширите бизнеса си, имате нужда от допълнително финансиране и се обръщате към банкова институция за кредитен продукт. Банката ще изиска да представите отчети и финансови показатели на вашето дружество, обикновено по предварително зададени от нея параметри и формуляри. Нашата счетоводна кантора ще подготви всички необходими формуляри по образец, с цялата нужна финансова информация. За вас остава да получите одобрение и да се съсредоточите върху бизнеса си!

Управлението на персонала е комплексен и сложен процес, който изисква специфични познания в областта на трудовото и осигурителното законодателство. Аутсорсингът на този процес ще оправдае бързо разходите за управление на наетия персонал. Така, Вие ще имате възможност да се съсредоточите върху вашия бизнес и изпълнение на стратегическите ви цели. Това не само ще ви облекчи натовареното ви ежедневие, но и ще ви даде възможност за по-добър контрол върху процесите, свързани с персонала и по-високо ниво на конфиденциалност за нивата на възнагражденията на вашите служители.

Счетоводни услуги и администриране по личен състав

- Консултации относно формата на наемане на персонала;
- Изготвяне документи във връзка с възникване, промяна и прекратяване на трудови правоотношения - трудови и извънтрудови договори (граждански, договори за управление);
- Регистриране на трудови договори в НАП (при сключване, промени и прекратяване) - по електронен път;
- Изготвяне граждански договори и договори за управление, и анекси към такива договори;
- Поддържане и администриране на трудовите книжки на служителите;
- Изготвяне на документи за получаване на парични обезщетения и социални помощи;
- Изготвяне на документи във връзка с пенсиониране на служители;
- Изготвяне и администриране други трудови и осигурителни документи (молби, заповеди, декларации, служебни бележки и т.н.);
- Поддържане на лични досиета на персонала;

Счетоводни услуги по обработка на работни заплати

- Обработка на променливата месечна информация - допълнителни възнаграждения по КТ за професионален опит, нощен труд, работа на официални празници, ненормиран работен ден, и др. - това става по утвърден присъствен график;
- Отразяване на промените в досиетата на служителите в ТРЗ софтуера - промени в работни заплати, длъжности, метод на заплащане на труда и т.н.;
- Организиране калкулацията на месечна база на брутни и нетни заплати, изчисляване на всички дължими социални и здравни осигуровки, данък върху дохода, и т.н.;
- След като се обработи входящата информация, нашите ТРЗ-специалисти ще изготвят и подадат всички задължителни отчети, справки и декларации, изисквани по закон.
- Изготвяне на месечна разчетно-платежна ведомост и фишове за заплати;
- Изготвяне на платежни нареждания и документи за on-line банкиране(по взаимно споразумение с клиента);
- Изготвяне на всички видове служебни бележки и удостоверения;
- Обработка и изчисляване на болнични листове и отпуски;
- Представяне на информация за осигурени лица и внесени осигуровки пред НАП;
- Консултации по конкретни казуси.

Ние Ви предлагаме цялостен мениджмънт на работните заплати – поддържане на лични досиета, изготвяне на ведомост и фишове за заплати, платежни нареждания за данъци и осигуровки към бюджета, информация за осигурените лица и внесените осигуровки по образец (декларация 1 и декларация 6). Винаги можете да разчитате и на нашите специалисти при разрешаване на конкретни казуси в областта на трудовото, осигурителното и данъчното законодателство.

Независимият финансов одит дава оценка за достоверността на отчета. Процесът на одитиране се осъществява чрез тестови проверки на счетоводната и финансовата документацията през цялата година, като целта е да се оцени адекватността на текущото счетоводство за отразяване на стопанските операции, влияещи върху имущественото и финансовото състояние на предприятието, респективно достоверното им представяне в годишния финансов отчет.

ПОДЛЕЖИТЕ ЛИ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ, съгласно чл. 38 от Закона за счетоводството?

На независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните финансови отчети на предприятията, при които се превишават минимум два от следните критерии за предходната година:
- БАЛАНСОВА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ КЪМ 31.12 – 1,5 милион лева.
- НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ ЗА ГОДИНАТА – 2,5 милиона лева.
- СРЕДНА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА ЗА ГОДИНАТА – 50 души

НЕЗАВИСИМО ОТ ГОРНИТЕ КРИТЕРИИ НА НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ ОТ РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОДЛЕЖАТ ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА:
1. Предприятия, които изготвят консолидирани финансови отчети и индивидуалните финансови отчети, включени в консолидацията.
2. Предприятия, осъществяващи дейности въз основа на отделни закони (банки, застрахователни, инвестиционни и осигурителни предприятия и други) за които това изискване е регламентирано в нормативен акт.
3. Предприятия – Акционерни дружества и Командитни дружества с акции.
4. Предприятията, които са емитенти по смисъла на закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Всеки процес по регистрация на фирми е свързан с редица особености и проблеми, които следва да бъдат взети под внимание още в самото начало на възникване на фирмите, независимо дали се прави регистрация на фирми - ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др. по Търговския Закон или регистрация на ДЗЗД по Закона за задълженията и договорите.

От изключителна важност е правилното и адекватно оформяне на дружествения договор на новосъздадените търговски дружества или ДЗЗД, тъй като именно той се явява основата на фунцкиониране и развитие на последните. Решаването на евентуални бъдещи спорове и претенции между съдружниците е целесъобразно да се осъществява по регламентиран още в самия дружествен договор ред. Това би спестило много проблеми, време и пари в един бъдещ етап от развитието на фирмите. Тези и други проблеми, определят процесът по регистрация на фирми като съществен, което поражда необходимост от професионален подход и висока степен на компетентност на лицата, които правят фактическата регистрация на фирми.

Въз основа на казаното по-горе можем да твърдим, че недоброто познаване на законовите уредби в страната, отнасящи се не само до първоначалната регистрация на фирми, но и свързани с предвиждането и решаването на вероятни бъдещи проблеми и спорове между съдружниците при функционирането на фирмите, би могло да бъде избегнато при изполване на професионални услуги във връзка с регистрация на фирми от квалифицирани юристи.

Ние ще Ви помогнем с тази квалифицирана помощ, от която се нуждаете, за да стартирате успешно своя бизнес.

* При регистрация на фирма от нашите юристи, Вие ще получите отстъпка при сключване на договор за счетоводна услугата „Пълно абонаментно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване” в размер от 50% от счетоводната такса през първият месец на договора.

Счетоводни услуги за ЕТ, търговски компании и ЮЛНЦ.
При сключване на нов договор за счетоводната услуга „Пълно абонаментно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване”, получавате отстъпка в размер от 50% от цената на счетоводната услуга през първият месец на договора. Едновременно с това, получавате и:
*Безплатно вземане на документите за обработване от офиса на клиента за първите три месеца.
*Без годишна такса за съставяне на годишните финансови отчети за годината на сключване на договора.
*За новосъздадени фирми – безплатна регистрация по ЗДДС.

Счетоводна услуга "Годишно приключване на фирми без дейност през годината"
Съставяне на нулева данъчна декларация, подготовка на уведомление до НСИ за неосъществяване на стопанска дейност, комплект справки "Годишен отчет за дейността" за представяне пред Търговски регистър - 50 лв.

Счетоводни услуги за лекарите, упражняващи дейността си като еднолични търговци или ЕООД
При сключване на нов договор за услугата „Пълно абонаментно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване”, пакетна цена от 36,00 лв. на месец за първите три месеца.

Счетоводни услуги за лекарите, упражняващи дейността си като свободна професия
При сключване на нов договор за услугата „Пълно абонаментно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване”, пакетна цена от 20,00 лв. на месец за първата година на договора за счетоводни услуги.

Счетоводни услуги по съставяне на данъчни декларации на физически лица
* Физически лица - 5 лв. на всяко приложение.
* Еднолични търговци - За доходи само като ЕТ - цената е по договорка / 5 лв. на всяко приложение
* Самоосигуряващи се лица - Изготвяне на годишна декларация обр. 6 - 5 лв.

** Преференциалните цени за счетоводни услуги са валидни за нови клиенти на счетоводната кантора.

Счетоводното обслужване на фирми от туристическия бранш е много специфично и изисква отлично познаване на законодателството и опит в счетоводното обработване на документите. Нашата счетоводна кантора разполага с нужния опит за качествено счетоводно обслужване на туристически фирми – турооператори и туристически агенции.

Ние Ви предлагаме счетоводни услуги с месечен абонамент и начин на работа, които са съобразени със спецификата на дейността Ви. Гарантираме Ви правилно прилагане на специалното законодателство по отношение на определянето на облагаемия оборот и данъчната основа, съобразени с изискванията на Закона за данък върху добавената стойност.

Нашият екип има опит в организирането на документооборота, отчитането на операциите, съставяне на счетоводните документи и подаването на информацията към приходните органи. Ние Ви предлагаме професионално счетоводно обслужване, изготвяне на финансовите отчети, цялостно администриране на персонала.

Счетоводните услуги могат да бъдат извършени изцяло по електронен път. Плащанията също могат да бъдат извършвани по електронен път, с което ще спестите време.

Счетоводна кантора КОРИНА EООД има сериозен опит в счетоводното обслужване на стоматолози, лекари и зъботехници.

Счетоводните услуги за тези професии са специфични и трябва да са съобразени с действащите правни норми.

Независимо от това дали извършвате дейността си като медицински център, свободна професия или извършвате частната си практика като еднолични търговци или ЕООД, ние ще поемем ангажиментите за обработка на счетоводната Ви документация и връзката с НАП и НОИ. Счетоводна кантора КОРИНА EООД Ви предлага счетоводни услуги с месечен абонамент и гъвкав начин на работа, които да облекчи Вашето ежедневие. Счетоводните услуги могат да бъдат извършени изцяло по електронен път, включително документите за осчетоводяване, плащанията също могат да бъдат извършвани по електронен път, с което ще спестите време.

Дейността на сдруженията и фондациите се регулира от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Изискванията към счетоводната отчетност на сдруженията и фондациите са специфични и строго индивидуални - произтичат, както от законовите изисквания, така и от волята на дарителите. В определени случаи сдруженията и фондациите извършват стопанска дейност, която трябва да се отчита по точно определени правила, съобразени с данъчното законодателство.

Екипът на счетоводна кантора КОРИНА ЕООД има добра практика в счетоводни услуги с месечен абонамент на юридическите лица с нестопанска цел. Ние Ви предлагаме професионално счетоводно обслужване, изготвяне на финансовите отчети, цялостно администриране на персонала.

Счетоводните услуги могат да бъдат извършвани по електронен път. Плащанията също могат да бъдат извършване с електронно банкиране, с което ще спестите време и допълнителни разходи.

Фирмите в България, които са с основен предмет на дейност в областта на търговията са много. Много са и счетоводителите, които предлагат счетоводно обслужване на търговски фирми.

Ние Ви предлагаме различни счетоводни услуги с месечен абонамент и начин на работа, което ще улесни Вашата дейност. Аналитичността на стоките и големия документооборот е бреме, което заедно с Вас, можем да решим. Имаме изградени софтуерни решения, които успешно работят и ще улеснят дейността Ви. Не на последно място ще спестят разходи и ценно време на фирмата Ви.

Счетоводна кантора КОРИНА ЕООД има добри практики в обслужването на фирми, които се занимават с търговия на едро и извършват дейността си на територията на страната, в рамките на ЕС и извън ЕС. Ние Ви предлагаме професионално счетоводно обслужване, изготвяне на финансовите отчети, цялостно администриране на персонала.

Счетоводните услуги на търговски фирми могат изцяло да бъдат извършване по електронен път. Плащанията също могат да бъдат извършвани с електронно банкиране, с което ще спестите време и допълнителни разходи.

Предлагаме пълна гама застрахователни и финансови продукти на Алианц България Холдинг АД, като Ви предоставяме компетентните си съвети коя застраховка или финансов продукт са най добри за Вас, включително и какви данъчни облекчения бихте ползвали за тях.

Задълбочен анализ на Вашата дейност до момента.
Причини довели до натрупване на публични задължения.
Защита от започнало принудително изпълнение върху Ваши банкови сметки и активи.
Изготвяне на оперативен план за намаляване на Вашата данъчна тежест и поетапно издължаване на просрочията при стриктно спазване на рамките на данъчното законодателство.
Изготвяне на планове за разсрочване и отсрочване на просрочените публични задължения съгласно действащите разпоредби в ДОПК и ГПК и съгласно вътрешните правила и указания на НАП, ЧСИ и ДСИ.
Комуникация, представителство и водене на диалог с публичните изпълнители в НАП, ЧСИ и ДСИ.
Данъчно – ефективни решения по специфични казуси след приключване на ревизии с резултат за внасяне.
Консултации във връзка с предоставяне на обезпечения по просрочени публични вземания.

Учредяване на дружества
Регистрация на всички видове търговски дружества – съдействаме при избора на най-подходяща правна форма и избор на име;
Осъществяване на промени;
Прехвърляне на акции и дружествени дялове;
Структура на капитала и неговото разпределение;
Организиране на общи събрания на акционерите / съдружниците ;
Преобразуване / Преструктуриране на търговски дружества;
Прехвърляне на търговски предприятия.
Промяна на управител и др.
Преструктуриране на дружества: Извършване анализ на дейността, икономическата ефективност и възможните подходи за осъществяване на преструктурирането и предлагане на най-подходящата форма за планираното преструктуриране;
Съдействие и представителство пред съответните институции.
Преобразувания и придобивания на дружества.
Данъчно , инвестиционно и управленско консултиране,
Участие при преговори и договаряне на търговски сделки.
Търговските сделки и договори.

Представителство и участие в преговори :

Подготовка и оформяне на търговски сделки и договори / договори за продажба, договори за наем и лизинг, лицензионни договори, договори за франчайзинг, договори за управление , договори за залог, ипотека, международни търговски договори и др. ./;
Консултации и писмени становища относно тълкуването на сключените търговски сделки и договори, споразумения и други документи.
Управлението на Вашия персонал.
Изготвяне на трудови договори и длъжностни характеристики
Правни възможности за наемане на работа
Консултации по промените на законодателството , свързани със социалната сигурност на работниците и служителите.

Вещно Право:

Проучване и проверка на правния статус на собствеността;
Изготвяне на предварителни договори за покупко – продажба на недвижим имот;
Изготвяне на нотариални актове.

Ние съдействане на нашите клиенти да постигнат оптимална бизнес структура на сделките, съответстваща на изискванията на българското законодателство и съвременните тенденции и практики.