Често задавани въпроси

Списък с полензи връзки и отговори на често задавани към нас въпроси.

Валутни курсове

| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Често задавани въпроси

Запитване:

Бълг.фирма посредничи между датска и холандска фирма при изграждането на оранжерии на територията на Дания.Получава комисионна от холандска фирма затова.Българска фирма разполага с офис в България,Има назначен един технически сътрудник и се управлява от управител-лице различно от собственика.Собственика на фирмата живее в Дания и пребивава там повече от 183 дни.Въпросът ми е:Освен ,че печалбите от дейността се облагат В България,съществува ли вероятност тези печалби да се обложат и в Дания като се счете, че българскта фирма има място на стопанска дейност в Дания при изграждането на оранжерии.?

Ще плаща ли собственика данък дивидент при разпределянето на печалбата си и в Дания?

Отговор:

Здравейте!
Съгласно т.5 от ДР на ДОПК "Място на стопанска дейност" е:
а) определено място (собствено, наето или ползвано на друго основание), посредством което чуждестранно лице извършва цялостно или частично стопанска дейност в страната, като например: място на управление; клон; търговско представителство, регистрирано в страната; офис; кантора; ателие; завод; работилница (фабрика); магазин; склад за търговия; сервиз; монтажен обект; строителна площадка; мина; кариера; сонда; петролен или газов кладенец; извор или друг обект на извличане на природни ресурси;
б) извършването на дейност в страната от лица, упълномощени да сключват договори от името на чуждестранни лица, с изключение на дейността на представителите с независим статут по глава шеста от Търговския закон;
в) трайно извършване на търговски сделки с място на изпълнение в страната, дори когато чуждестранното лице няма постоянен представител или определено място.
Тези разпоредби касаят естествено чуждестранни лица на територията на РБългария. Ако приемем, че разпоредбите в ЕС са синхронизирани, то Вие се явявате представител с независим статут, според глава шеста от ТЗ и при така сключения договор за комисионни услуги, няма основание за облагане на тези комисионни в Холандия. За всеки случай, Ви съветваме да се обърнете към данъчните власти в Холандия.

Относно разпределянето на дивиденти.

Доходите от дивиденти се облагат съгласно чл.38, ал.1 и 2 от ЗДДФЛ с окончателен данък. В определен от закона срок се подава искане за издаване на удостоверение, съгласно чл.58 от ЗДДФЛ. По отношение на декларирането и облагането на доходите от дивиденти на физическото лице в Дания, се прилагат разпоредбите на местното законодателство. Съветваме Ви, да се обърнете към данъчните власти в Холандия.

Запитване:

Извършена е спедиторска услуга по транспорт от България до Германия на стойност 500 евро. Получателят на услугата е фирма Х от Украйна. Посочете основанието за начисляване или не начисляване на ДДС при фактурирането на тази услуга и клетката от Декларацията по ДДС, в която трябва да бъде отнесена.

Отговор:

Здравейте!
Спедиторските услуги са регламентиране в чл.22, ал.4 и ал.5 от ЗДДС. Съгласно чл.22, ал.4 спедиторските, куриерските и пощенските услуги, различни от услугите по чл. 49, оказвани във връзка с транспорт на стоки в рамките на Европейския съюз или извън него, се приравняват на услуги по транспорт на стоки в Европейския съюз, съответно по транспорт на стоки извън Европейския съюз. Във Вашето запитване не сте посочили най-важното, дали получателят на услугата /фирмата от Украйна/ е ДЗЛ или не е ДНЗЛ.

Ако НЕ Е ДЗЛ
Съгласно чл.22, ал.1 мястото на изпълнение при доставка на услуга по транспорт на стоки в рамките на Европейския съюз, предоставена на данъчно незадължено лице, е на територията на държавата членка, където транспортът започва. При положение, че транспортът започва от България, то тогава мястото на изпълнение е в България и трябва да начислите 20 % ДДС.

Ако Е ДЗЛ
Ако фирмата от Украйна е ДЗЛ, то тогава се прилагат разпоредбите на чл.22, ал.3, според който мястото на изпълнение при доставка на услуга по транспорт на стоки в рамките на Европейския съюз или извън него, предоставена на данъчно задължено лице, се определя по реда на чл. 21, ал. 2. Съгласно чл.21, ал.2 мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя. При това положение мястото на изпълнение се определя от това, къде е установил своята независима икономическа дейност Вашия клиент.В случай, че те отговарят на изискванията за ДЗЛ, съгласно регламент от 01.07.2011 г., то тогава мястото на изпълнение е на територията на Украйна и се начислява 0 % ДДС.

Запитване:

Фирма ДЗЛ от БГ получава фактура за комисионна услуга от ЗЛ от трета страна /не е в ЕС/ във връзка с осъществен износ стоки за месеца към трета фирма/не е в ЕС/. Как да се процедира с фактурата ? Да се самообложим по ЗДДС - като я включим в покупките и продажбите с протокол или да я включим само в покупките като фактура без ДДС ?

Отговор:

Здравейте!
След промените в ЗДДС в сила от 01.01.2010 г., получателят ДЗЛ ще си самоначислява ДДС във всички случаи на получени услуги когато са изпълнени едновременно следните условия:
*Доставчикът е ДЗЛ, което не е установено в България, независимо дали е установено в друга държава-членка на ЕС или в трета страна.
*Услугата е с място на изпълнение в България. С оглед общият принцип за определяне на място на изпълнение на услуги с получател ДЗЛ (там, където е установен получателя) почти във всички случаи мястото на изпълнение на услугата ще се определя по реда на чл.21, ал.2 ЗДДС и е в България, т.е. ще възниква задължение за самооблагане.
*Услугата е облагаема, независимо дали с 20 % ДДС или с 0 % ДДС.

Запитване:

Здравейте!
Регистрирах фирма ООД и искам да попитам ,счетоводител може ли да се назначи на граждански договор или трябва да е на трудов? Като управител на транспортна фирама задължително ли е да имам ДУК? Ако се осигурявам на друго място на 8 часов работен ден като управител във моята фирма как трябва да се осигурявам, ако на другата место работа ме осигуряват на максимума за Управител?

Отговор:
Здравейте!
По първият въпрос: Може да назначите счетоводител и на трудов договор, и на граждански договор в зависимост от това той как ще изпълнява задълженията си във фирмата - всеки ден, определени дни/часове в месеца, или ще получава хонорар за извършен обем работа.

Втори въпрос: Ако имате регистриран ДУК в Търговски регистър с посочено възнаграждение, Ви съветвам по този договор да има изплащане на възнаграждение. Естествено щом се осигурявате на друго работно място по трудов договор на максималния осигурителен праг, то във Вашата фирма нямате задължение да се осигурявате. Възниква обаче задължение върху получения доход да се удържа и внася данък по ЗДДФЛ.

Запитване:

Фирмата е ООД със седалище и адрес на управление в България. Двамата съдружници са италиански граждани, но имат издадени ЛНЧ в България. Единият от съдружниците е със статут на временно пребиваващ в страната. И двамата са назначени във фирмата по ДУК срещу възнаграждение. Дейността на фирмата е изцяло в Италия, т.е. всички приходи са от извършени услуги там. Как би трябвало да се осигуряват двамата съдружници - управители – по българското или италианското законодателство.

Отговор:

Здравейте!
След като единия съдружник е със статут на временно пребиваващ в страната, той трябва да се осигурява по българското законодателство. Фирмата е българско юридическо лице и извършва търговската си дейност в България, следователно и персонала се осигурява по българските закони. Вторият управител, който не е със статут на временно пребиваващ, ще се облага с окончателен данък по ЗДДФЛ.

Полезни връзки

Държавни институции